#598

Westergouwe, een mijmering Gerdien Tober-Doorn

Gerdien Tober Doorn

Nostalgische gedachten tijdens een zondagse fietstocht.

Tijdens een fietstocht door de GroenBlauwe zone kwamen bij mij herinneringen boven over de besluitvorming en de bouw van woningen in Westergouwe. Het was een enerverend proces, waar ik – als wethouder RO in Moordrecht en later als Hoogheemraad – nauw bij betrokken was.

Eerste plannen voor Westergouwe

Over de eerste plannen herinner ik me ...
Hoe ...

 • in 1989 de Goudse burgemeester Klaas Broekens en wethouder Herman Lenderink op het Moordrechts gemeentehuis kwamen, met een rapport waarin Gouda rondom Moordrecht woningbouw met 4.800 woningen en een bedrijventerrein had ingetekend;
 • er in die tijd 26 ruimtelijke plannen waren voor ons grondgebied, inclusief veel locaties voor het opslaan van slib uit de Hollandse IJssel;
 • er eerst een ambtelijke werkgroep vanuit de provincie, de gemeente Waddinxveen en Gouda aan de slag ging, want Waddinxveen wilde ruimte voor een bedrijventerrein.

Reactie Moordrecht

Over de reactie van Moordrecht hierop weet ik nog …
Hoe …

 • Moordrecht inbracht dat Gouda op eigen grondgebied in de Oostpolder en het noorden van de Krimpenerwaard zou kunnen bouwen;
 • Moordrecht een landschapsstructuurplan opstelde en een symposium organiseerde n.a.v. 150 jaar Zuidplaspolder.

Stuurgroep

Deze discussie duurde jaren voort en bracht ons niet verder. Er kwam een stuurgroep met de burgemeesters en de wethouders RO van de drie gemeenten, zonder de provincie. Vanaf dat moment werden de plannen concreter.
Ik herinner me nog …
Hoe …

 • er afstemming kwam tussen de drie gemeenten over de gemeentegrenzen, het bedrijventerrein en de groenzone;
 • hierdoor de zelfstandigheid van Moordrecht in stand zou blijven.

Commotie

Het convenant werd in de openbaarheid getekend op 11 februari 1993. Ik weet nog …
Hoe …

 • er toen in Moordrecht commotie ontstond, want het proces was buiten de fractie en buiten de gemeenteraad gehouden;
 • uiteindelijk het convenant werd aangenomen met slechts één stem van de SGP tegen.

Eisen vanuit het hoogheemraadschap

Het onderwerp Westergouwe was voor mij nog niet af. Ik ging in 1998 uit de gemeenteraad. Een paar jaar later kwam ik in het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland, waar ik me bezighield met Ruimtelijke Ordening.
Hiervan herinner ik me …
Hoe …

 • daar na de wateroverlast in 1998 werd nagedacht over de waterberging in het Schielands gebied;
 • vanuit de Verenigde Vergadering protesten kwamen tegen de bouw van Westergouwe;
 • ik, samen met een ander DB-lid, in 2003 en 2004 bij Minister Dekker van Ruimtelijke Ordening aan tafel heb gezeten. Zij besloot dat Westergouwe gebouwd mocht worden, mits er zou worden voldaan aan de eisen van Schieland en de kosten daarvan vanuit de exploitatie zouden worden bekostigd.

Tenslotte herinner ik mij een gesprek – nog niet zoveel jaren geleden – met Herman Lenderink (destijds wethouder RO van Gouda). We waren beiden betrokken bij de besluitvorming rondom Westergouwe. Onze conclusie was dat, wanneer deze discussie nu opnieuw gevoerd zou worden, Westergouwe er niet meer zou komen.

Hopelijk begrijpen jullie na het bovenstaande waarom dit bij mij op die zondagse fietstocht allemaal weer naar boven kwam.